ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛЕН 4 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1227/2011 (REMIT)

Член 4 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1227/2011 (REMIT) изисква участниците на пазара публично, ефективно и навременно да разкриват вътрешна информация, с която разполагат по отношение на търговска дейност или съоръжения, които съответният участник на пазара притежава или контролира, или по отношение на въпроси, свързани с тяхната експлоатация, за които въпросният участник на пазара или въпросното предприятие носи отговорност. Такова разкриване включва информация, свързана с капацитета и използването на съоръжения за производство, съхранение, потребление или пренос на електроенергия или природен газ, или свързана с капацитета и използването на съоръжения за втечнен природен газ, включително планирана или непланирана недостъпност на тези съоръжения.

В тази връзка и в съответствие с препоръките на ACER, изложени в Насоките за прилагане на Регламент (ЕС) № 1227/2011, за оповестяване на вътрешна информация, „Булгартрансгаз“ публикува  информация, свързана с планирана или непланирана недостъпност на капацитет или съоръжения за съхранение или пренос на природен газ, собственост на Дружеството, както и на друга съществена информация, която не е била направена публично достояние, отнасяща се пряко или косвено до един или повече енергийни продукти на едро, доколкото тази информация вероятно би повлияла съществено на цените на тези енергийни продукти на едро.

Съгласно Насоките на ACER за прилагане на Регламент (ЕС) № 1227/2011, вътрешна информация се оповестява чрез публикуване на Urgent Market Massages (UMMs) на Платформa за оповестяване на вътрешна информация (Inside Information Platforms) утвърдена и регистрирана от ACER. „Булгартрансгаз“ ЕАД използва като взаимозаменяеми - основно и резервно решение - Платформата за Прозрачност на ENTSOG и Платформата за оповестяване на вътрешна информация на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД

От 1 Януари 2023 г., „Булгартрансгаз“ ще прилага следния подход при оповестяване на вътрешна информация:

  • Информация, свързана с капацитета, използването, планирана или непланирана недостъпност на вътрешни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз“, ще бъде обявявана на Платформата за оповестяване на вътрешна информация на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД – BGH IIP;
  • Информация, свързана с капацитета, използването, планирана или непланирана недостъпност на ПГХ Чирен, ГИС Чирен, точките на междусистемно свързване, както и друга вътрешна информация относно продукти на едро с енергия, и/или капацитета и използването на съоръжения и системи свързани с трансграничен пренос на природен газ, ще бъде обявявана в UMM секцията на Платформата за Прозрачност на ENTSOG – ENTSOG TP;
  • На Интернет страницата на „Булгартрансгаз“, в секцията UMM СЪОБЩЕНИЯ, ще се публикува, при възможност, кратко известие относно конкретно събитие и връзка (линк) към публикуваното пълно UMM съобщение на съответната Платформа за оповестяване на вътрешна информация.

 

ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С REMIT И ПУБЛИКУВАНЕТО НА UMM СЪОБЩЕНИЯ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1227/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 Октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1348/2014 НА КОМИСИЯТА от 17 Декември 2014 година за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия по отношение на докладването на данни
REMIT документи, издадени от ACER (само на Английски език)

РАЗДЕЛ UMM СЪОБЩЕНИЯ

Към UMM съобщенията на "Булгартрансгаз" ЕАД