ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН ГАЗОВ ХЪБ В БЪЛГАРИЯ - ГАЗОВ ХЪБ "БАЛКАН" (ПОИ 6.25.4)

Концепцията за изграждане на газоразпределителен център (хъб) на територията на България е основана на идеята в определени реални физически точки да постъпват от различни източници значителни количества природен газ за последващо транспортиране. В същото време се организира и място за търговия с газ – хъб, където всеки пазарен участник извършва сделки с природен газ на пазарен принцип.

Идеята за изграждането на регионален газоразпределителен център е подкрепена от стратегическото географско разположение на България, добре развитата съществуваща газова инфраструктура за пренос и съхранение и проектите за изграждане на междусистемни връзки с Турция, Гърция и Сърбия и доизграждане на инфраструктурата с Румъния.

 

ЗНАЧИМОСТ НА ПРОЕКТА

 • В контекста на европейските цели за изграждане на взаимосвързан и единен общоевропейски газов пазар, реализирането на концепцията за газов хъб е в синхрон с проектите за развитие на Южния газов коридор и в пълно съответствие с плановете за развитие на газовата инфраструктура в Европа, в посока повишаването сигурността на доставките и диверсификацията на източниците на доставка на природен газ.
 • Проектът е в съответствие с нуждите на региона, идентифицирани от Групата на високо равнище за газова свързаност в рамките на инициативата за енергийна свързаност в Централна и Югоизточна Европа (CESEC), както и от Европейската стратегия за Енергиен съюз.
 • Проектът за изграждане на инфраструктура, която да позволи развитието на български газов център – Газов хъб „Балкан”, има статут на проект от „общ интерес” по смисъла на Регламент (ЕС) № 347/2013 г. и е част от публикувания от Европейската комисия на 23 ноември 2017 г. трети списък с проекти от „общ интерес” (ПОИ 6.25.4), приоритетен коридор: междусистемни газопроводи север-юг в Централна източна и Югоизточна Европа (NSI East Gas).
 • На национално ниво, с Решение № 312 от 10 май 2018г. на Министерски съвет на Република България, проектът за изграждане на газов хъб в България, е обявен за обект от национално значение по смисъла на §5, т.62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост.

 

ОПИСАНИЕ И ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Инфраструктурата на газовия хъб ще свърже пазарите на природен газ на България, Гърция, Румъния, Унгария, Сърбия, Хърватия, Словения, Австрия, Германия, Италия, Украйна, Молдова и други. Като основни източници за хъба се очаква природен газ от Азербайджан и други източници от Южния газов коридор (чрез ТАП и ТАНАП), руски природен газ, местен добив от България и Румъния, природен газ от съществуващите и изграждащите се терминали за втечнен природен газ в Гърция и Турция, които ще осигурят количества природен газ от САЩ, Катар, Алжир, Египет и други. Концепцията за Газов хъб „Балкан” включва няколко ключови елемента, които в своята съвкупност формират проекта:

 • Нови източници на природен газ;
 • Оптимално използване на съществуващите газопреносни мрежи и ПГХ „Чирен”;
 • Модернизация и разширение на съществуващата инфраструктура;
 • Изграждане на нови междусистемни връзки със съседните страни;
 • Нова инфраструктура за газовия хъб;
 • Създаване на търговска и регулаторна среда, чрез ликвидна газова борса и необходимите изменения и допълнения на действащата нормативна рамка в Република България.

 

РАЗВИТИЕ НА ПРОЕКТА

 • През месец декември 2015 г. Правителството на Република България и Европейската комисия създадоха съвместна работна група, която да подкрепи развитието на търговска концепция, бизнес и финансов план за Газов хъб „Балкан”. Работната група, ръководена от вицепремиера Томислав Дончев от българска страна и от г-н Клаус-Дитер Борхард, директор „Вътрешен енергиен пазар”, от страна на Европейската комисия, разгледа техническите, законовите, нормативните и финансовите аспекти на проекта. Тя се фокусира и върху идентифицирането на решения за основно срещаните предизвикателства при развитието на стабилна регулаторна рамка и търговска среда, целящи улеснено свързване между България и останалата част от Югоизточна Европа. Не на последно място, работната група имаше за свой приоритет да предложи и концепция за бизнес модела за управление на Газов хъб „Балкан”.
 • В периода 4-6 септември 2016 г., в град Варна беше проведена инвеститорска кръгла маса, по време на която „Булгартрансгаз“ ЕАД представи пред заинтересовани страни концепцията за изграждане на газоразпределителен център „Балкан“ на територията на България.
 • Във връзка с идентифицираната следваща стъпка от изпълнението на проекта, отнасяща се до необходимостта от провеждане на детайлно предпроектно проучване, бяха изготвени необходимите апликационни формуляри и документи за кандидатстване за съфинансиране по Mеханизъм за свързване на Европа (МСЕ) -CEF Call 2016-2 с проектно предложение „Предпроектно проучване за проекта Газов хъб „Балкан“, които след утвърждаване от страна на ръководството на „Булгартрансгаз“ ЕАД и Министъра на енергетиката, бяха подадени в определения срок 8 ноември 2016 г.
 • През м. февруари 2017 г. бяха обявени резултатите от втората кампания по механизма. В одобрения от Координационния комитет списък с проекти, за които ще бъде отпуснато финансиране беше и Действие номер 6.25.4-0015-BG-S-M-16 "Предпроектно проучване за проекта за Газов хъб „Балкан”.
 • През м. май 2017 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД подписа споразумение за безвъзмездно финансиране № INEA/CEF/ENER/M2016/1290649. Размерът на безвъзмездното финансиране съгласно споразумението е 50% от стойността на действието – до 920 500 (деветстотин и двадесет хиляди и петстотин) евро.

Допълнителна информация за полученото финансиране, може да намерите на интернет страницата на финансиращата институция Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи” (INEA).

 • През м. септември 2017 г. беше обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с наименование „Предпроектно проучване за Газов хъб „Балкан”, част от проект от „общ интерес” 6.25.4.

Информация за проведената обществена поръчка:

 • На 15.03.2018 г. беше сключен договор № 3211/15.03.2018 г. с българо-швейцарският консорциум ДЗЗД „АФ-ЕМГ Консулт“, избран за изпълнител на предпроектното проучване в рамките на обявената обществена поръчка. Целта на това предпроектно проучване беше да оцени в детайли търговската и техническата жизнеспособност на проекта, да определи точния бизнес модел за неговото реализиране, да даде възможност за финализиране на регулаторната рамка и структура за финансирането, да се анализират целевите пазари, търсенето и доставката на природен газ, както и да се изготви пътна карта за реализацията на проекта.
 • През м. април 2018 г. Изпълнителят предаде Междинен доклад от изпълнението на предпроектното проучване.
 • На 12.06.2018 г., в сградата на Европейската комисия в Брюксел „Булгартрансгаз“ ЕАД представи междинните резултати от предпроектното проучване за Газов хъб „Балкан“.

За участие в това важно за реализацията на проекта за създаване на регионален Газов хъб “Балкан” събитие, бяха поканени потенциални инвеститори и заинтересовани страни от цял свят - представители на добивни компании, преносни оператори, ACER, EBRD, EIB, инвестиционни фондове, инвестиционни банки, международни финансови институции, финансови консултанти, енергийни експерти, представители на ЕК и INEA и др.

На срещата бяха представени разработените варианти на трасета за газова инфраструктура на територията на Р България и резюме на всички разработени до този момент раздели.

Според експертите като предпочитан маршрут за реализацията на хъба се очертава „Балкан 1“, който предвижда да се реализира на две фази. Първата фаза предвижда нов входен капацитет от Турция и нов изходен капацитет към Сърбия, а втората - входна точна около Варна и нов изходен капацитет към Оряхово. Като други входни точки се разглеждат Гърция и Турция (съществуваща и нова инфраструктура).

Карта на изследваните възможни източници на газ и пазари за Газов хъб „Балкан":

 

Повече информация за проведената експертна среща, може да намерите тук.

 • Изпълнението на предпроектното проучване за Газов хъб „Балкан” приключи в края на м. ноември 2018 г. Предстои изготвянето и подаването към финансиращата институция Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи”, на финален отчет за финансираното Действие.
 • В периода 01-03 септември 2019 г. в гр. Варна, България, беше проведена Кръгла маса за Газов хъб „Балкан”. На срещата бяха представени окончателните резултати от приключилото в края на 2018г. предпроектно проучване, както и бяха обсъдени ключовите за реализацията на проекта аспекти - необходима инфраструктура, осигуряване на търговска и регулаторна среда и т.н. В събитието взеха участие представители на Европейската комисия, Министерството на енергетиката, депутати от Народното събрание, Комисията за енергийно и водно регулиране, „Български енергиен холдинг“ ЕАД, Централноевропейският газов хъб, газови асоциации, организации на консуматорите, ENTSOG,  BOTAS и други заинтересовани страни.

Повече информация за Кръглата маса за Газов хъб „Балкан”, проведена в периода 01-03 септември 2019 г., може да намерите тук.

Реализацията на концепцията за Газов хъб „Балкан” продължава в две основни направления:

 • Създаване на търговска и регулаторна среда чрез газова борса

С оглед изграждането на ликвиден пазар за търговия с природен газ в България, в изпълнение на приетото от Министерския съвет и Народното събрание решение за изменение и допълнение на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г., както и във връзка с реализация на концепцията за изграждане на газоразпределителен център на територията на България, на 18-ти януари 2019 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД регистрира дъщерна компания „Газов хъб Балкан“ ЕАД.

Към настоящия момент 100% от акциите принадлежат на „Булгартрансгаз“ ЕАД, като на по-късен етап до 49% от акциите ще се предоставят на други физически и юридически лица. Компанията ще оперира платформи за търговия за нуждите на пазарите на природен газ в рамките на Газов хъб „Балкан“.

В синергия с физическата инфраструктура на газоразпределителния център ще се осигурят необходимите предпоставки за изграждане на първия ликвиден физически и търговски газов хъб в региона на Югоизточна Европа, базиран в България.

 • Изграждане на необходимата инфраструктура за газовия хъб

Информация за плановете на Дружеството по отношение реализиране на концепцията за Газов хъб „Балкан”, свързана с изграждане на необходимата инфраструктура (оптимизиране на съществуваща инфраструктура, модернизация и разширение на съществуващата мрежа, изграждане на междусистемните връзки със съседните страни и тн.) може да бъде намерена в Раздел 5 на последния Десетгодишен план за развитие на мрежата на „Булгартрансгаз” ЕАД.

 

ИНФОРМАЦИЯ, ЗАСЯГАЩА ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПЛАНИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ

 • Информация за провеждане на обсъждания и консултации със засегнатата общественост, ще бъде публикувана в съответствие с приложимите нормативни разпоредби, отнасящи се до конкретния етап от изпълнението на проекта.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОЕКТА

Булгартрансгаз” ЕАД.

София 1336, п.к. 3, ж.к. ”Люлин” 2

бул. ”Панчо Владигеров” № 66

централа: (02) 939 63 00

факс: (02) 925 00 63

e-mail: info@bulgartransgaz.bg