Свързването на газопреносните мрежи на Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова чрез Вертикалния коридор ще допринесе в значителна степен за енергийната сигурност в Европа

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

„Булгартрансгаз“ ЕАД информира заинтересованите страни, че „Газов Хъб Балкан“ ЕАД стартира процедура по избор на изпълнител за предоставяне на клирингови услуги

Карл Крес подчерта, че предпроектното проучване е допустимо за финансиране в пълния му обем

"Булгартрансгаз" ЕАД в изпълнение на задълженията по т.5.2.5.1 от План за действие при извънредни ситуации обявява свободния капацитет за съхранение, нагнетяване и добив за количества природен газ за компенсиране на сезонната неравномерност и процедурата

Втечненият природен газ постави началото на революцията в сектора през 21-ви век и ще е гарант за сигурни, надеждни и достъпни енергийни доставки за Европа в дългосрочен план

Помощник-държавният секретар по въпросите на енергийните ресурси на САЩ Джефри Паят изрази безрезервна подкрепа за реализацията на Вертикалния газов коридор

Във връзка с необходимост от осигуряване на газ за технологични нужди на газопреносната система, „Булгартрансгаз“ ЕАД организира провеждането на търг

„Булгартрансгаз“ ЕАД, съвместно със съседните оператори “DESFA” S.A. и “Transgaz” S.A., публикува за публична консултация съвместни проектни предложения

С подписването на настоящето споразумение за междусистемно свързване се затвърждава водещата роля на българския газопреносен оператор за постигане на пазарната интеграция, диверсификацията и сигурността на доставките на природен газ в региона и Европа.