Плановете за развитие на инфраструктурата за пренос и съхранение на „Булгартрансгаз“ ЕАД са отразени в следните документи:

Десетгодишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД, който се изготвя ежегодно от „Булгартрансгаз“ ЕАД в изпълнение на чл. 81 г., ал. 1 от Закона за енергетика и чл. 22 от Директива (ЕО) 2009/73.

Регионални инвестиционни планове за региони Централна и Източна Европа (CEE GRIP) и Южен коридор (SC GRIP), които се изготвят от газопреносните оператори на всеки две години, в изпълнение на изкисванията за насърчаване на регионалното сътрудничество, съгласно чл. 7 на Директива (ЕО) 2009/73 и чл. 12 на Регламент 2009/715.

Общностен Десетгодишен план за развитие на мрежата (TYNDP), който се изготвя от Европейска мрежа на операторите за пренос на природен газ (ENTSOG) на всеки две години, в изпълнение на Регламент 2009/715.