Точки Изисквания на Глава 3 от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009
3.1.2 (a)
Описание на предлаганите услуги и техните цени
3.1.2 (б)
Видове договори за пренос
3.1.2 (в)
Мрежов код и/или стандартните условия, изясняващи в общ вид правата и отговорностите на всички потребители на газопреносни мрежи
3.1.2 (в) (2)
Спецификации за качествените характеристики на газа

Качествени характеристики на природния газ (Анекс 2 към Хармонизиран договор за достъп и пренос, Общи условия към договор за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД, т. 4, стр.6)

Сертификат за качество на природния газ

Данни за качеството на газа

Методика за превръщане на измерените количества природен газ от единици в обем в енергийни единици

3.1.2 (в) (3)
Информация за изискванията по отношение на налягането
3.1.2 (в) (4)
Процедура, която се изпълнява в случай на прекъсване на прекъсваем преносен капацитет

Спиране и ограничаване на преноса на природен газ. Прекъсване на твърд и прекъсваем капацитет (Анекс 2 към Хармонизиран договор за достъп и пренос, Общи условия към договор за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД, точка 13, стр.17)

3.1.2 (г)
Хармонизираните процедури, прилагани при използване на преносната система, включително определения на ключови термини и условия
3.1.2 (д)
Разпоредби относно разпределението на капацитет, управлението при претоварване, процедурите за предотвратяване на спекулативно запасяване и за повторно използване
3.1.2 (е)
Приложимите правила при търгуване с капацитет на вторичния пазар

Хармонизирани условия за вторични сделки с капацитет (Хармонизиран договор за достъп и пренос на природен газ по газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз” ЕАД, точка 7, стр. 5)

3.1.2 (ж)
Правила за балансиране и методика за изчисляване на таксите при дисбаланс
3.1.2 (з)
Нива на гъвкавост и толеранс, включени в услуги за транспортиране и в други услуги без допълнителни такси

Услуга за гъвкавост чрез временно съхранение на газ в преносните мрежи, съгласно Глава IX от Регламент (ЕС) № 312/2014 не се предлага към момента.
Предвид изтичане срока на прилагане на временни мерки по Регламент (ЕС) № 312/2014, толеранс по член 50 от Регламент (ЕС) № 312/2014, също не се прилага.

3.1.2 (и)
Описание на газопреносната система
3.1.2 (й)
Правила за присъединяване към газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД
3.1.2 (к)
Информация за механизмите за действие при извънредни ситуации

Превантивен план за действие и План за действие при извънредни ситуации съгласно чл. 4, §5 от Регламент (ЕС) №994/2010 на Европейския парламент и Съвета от 20.10.2010 г., относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО на Съвета (Регламента) и член 72а, ал. 1 от Закона за енергетиката.

Наредба № 10 от 9 юни 2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ - ДВ. бр.63 от 20 Юли 2004 г.

3.1.2 (л)
Процедурите, договорени от операторите на преносни системи по отношение на точките на междусистемно свързване, имащи значение за достъпа на потребителите на газопреносни мрежи към съответните преносни системи и отнасящи се до оперативната съвместимост на газопреносната мрежа, договорените процедури за заявки и съгласуване на съответствието на заявките (nomination and matching procedures) и други договорени процедури, съдържащи разпоредби във връзка с разпределението на газовите дебити и балансирането, включително използваните методи за тази цел
3.1.2 (м)
Описание на методиката за изчисляване на техническия капацитет

3.3

Актуална и историческа информация за техническия, общия прекъсваем, договорения и наличен твърд и прекъсваем капацитет. Заявени и презаявени количества. Актуални дневни данни за реализираните физически дебити
3.3 (4)
Стойности на горната топлина на изгаряне и на числото на Wobbe
3.3 (1) (е) и (ж)
Информация относно планирани и непланирани прекъсвания и/или ограничения на капацитет

3.4 (1)

3.4 (2)

Хармонизирани условия за вторични сделки с капацитет

Хармонизирани условия за вторични сделки с капацитет (Хармонизиран договор за достъп и пренос на природен газ по газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз” ЕАД, точка 7, стр. 5)

Обобщена информация за сделки на вторичен пазар на точките на междусистемно свързване на „Булгартрансгаз“ ЕАД

3.4 (3)
Балансиращи услуги

„Булгартрансгаз“ ЕАД предоставя на всички ползватели на мрежата, за всеки балансов период конкретни предварителни данни (дневни и часови) за дисбалансови обеми и данни за цените за всеки отделен ползвател на мрежата, като окончателните данни се предоставят до 4-то число на месеца, следващ отчетния.

Предоставянето на тази информация следва изискванията за конфиденциалност по отношение на чувствителната от търговска гледна точка информация. Данните са достъпни за всеки отделен ползвател на мрежата на „Булгартрансгаз“ чрез индивидуалния му потребителски профили в информационната система „Платформа за търговско диспечиране“ (CDP).

3.4 (4)
Услуги за гъвкавост, различни от толеранси

Към настоящия момент „Булгартрансгаз“ ЕАД не предлага услуги за гъвкавост.

3.4 (5)
Текущо и прогнозно сумарно дисбалансово положение на мрежовите ползватели по балансови зони

Операторите на преносни системи трябва да публикуват за всяка балансова зона количеството на газа в преносната система в началото на всеки газов ден и прогноза за количеството на газа в края на газовия ден. Прогнозата за количеството на газа в края на газовия ден трябва да се актуализира ежечасно по време на газовия ден. Ако се изчисляват такси за дисбаланс на часова основа, операторът на преносната система трябва да публикува ежечасно количеството на газа в преносната система. Като алтернативна възможност операторите на преносни системи трябва да публикуват за всяка балансова зона сумарното дисбалансово положение на всички ползватели в началото на всеки балансов период и прогнозата за сумарното дисбалансово положение на всички ползватели в края на всеки газов ден. Ако националният регулаторен орган се увери, че този вид информация би могла да послужи за възможни злоупотреби от страна на ползватели на мрежата, той може да реши да освободи оператора на преносна система от това задължение.

Текущо и прогнозно сумарно дисбалансово положение на мрежовите ползватели по балансови зони

Оперативни граници и експлоатационни зони на лайнпека

3.4 (6)
Инструменти за изчисляване на тарифни стойности

 

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 715/2009

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 715/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 10 ноември 2010 година за изменение на глава 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно условията за достъп до преносни мрежи за природен газ

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 24 август 2012 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/715 НА КОМИСИЯТА от 30 април 2015 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно условията за достъп до газопреносните мрежи за природен газ