"Булгартрансгаз" ЕАД е регистриран като пазарен участник (Market Participant) с ACER Code: с ACER Code: A0001038B.BG, съгласно изискванията на член 9.1. от Регламент (ЕС) №1227/2011 и като Registered Reporting Mechanism (RRM), съгласно изискванията на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) за докладване на собствена REMIT информация.

В качеството си на RRM тип „TSO”, “Булгартрансгаз“ има право да докладва към ACER единствено данни, попадащи в обхвата на задълженията за докладване от операторите на газопреносни системи, в съответствие с член 3.1.(б)(i) и член 9.2 от Регламент (ЕС) № 1348/2014. Дружеството не  е оторизирано да предлага услуги по докладване от името на трети страни, както и да докладва данни, различни от посочените по време на процеса на регистрация и указани в списъка публикуван на REMIT портала на ACER, на връзката: "List of RRMs with data types".

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАЗАРНИ УЧАСТНИЦИ, EIC КОДОВЕ И REMIT

Във връзка с изискванията на член 9(4) от Регламент (ЕС) №1227/2011 (REMIT), участниците на пазара, посочени в параграф 9(1) от Регламент (ЕС) №1227/2011, следва да бъдат регистрирани в националния регулаторен орган/Централния европейски регистър на пазарните участници (ACER CEREMP), преди да извършат сделка, която подлежи на докладване към Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) №1227/2011.

За повече информация относно изискванията за регистрация като пазарен участник и достъп до портала за регистрация, използван от българския национален регулаторен орган, моля посетете Интернет страниците на ACER CEREMP и КЕВР.

Във връзка с изискванията на член 10(2) от Регламент (ЕС) №1348/2014 и ACER Decision 01-2012, регистрацията на участниците на пазара в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 трябва да бъде съпроводена от EIC, който следва да бъде използван за целите на докладването по REMIT.

Задължително е EIC кодът, използван за регистрацията на пазарния участник в Европейския регистър, да съответства на EIC кода, въведен в регистрационните форми за достъп до платформата за резервиране на капацитет RBP и платформата за търговско диспечиране CDP на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

На 1 март 2021 г. ACER въведе валидационни правила за проверка на докладваните данни за пренос на природен газ и електрическа енергия. Новите правила проверяват дали в докладваните данни за транзакции за разпределение на капацитет EIC кодът, използван за идентификация на мрежови ползвател, участващ в сделката, съвпада с EIC кода, предоставен от пазарния участник при регистрирането си в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 в Европейския регистър на пазарните участници. 

След активиране на правилата, всички докладвани записи/файлове, съдържащи EIC кодове за идентификация на пазарни участници, които не присъстват ACER CEREMP, ще бъдат отхвърляни от Информационната система на ACER за събиране на REMIT данни (ARIS).

 

ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С REMIT

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1227/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 Октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1348/2014 НА КОМИСИЯТА от 17 Декември 2014 година за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия по отношение на докладването на данни

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/2152 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 2020 година относно таксите, дължими на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия за събиране, разглеждане, обработване и анализиране на информацията, докладвана съгласно Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета

Допълнителна информация относно изискванията и насоките на ACER за прилагане на регламента е достъпна на REMIT портала и REMIT Knowledge Base на Агенцията