Проект: № BG16RFOP002-4.003-0001-С01 „Завършване на подготвителни дейности, необходими за начало на строителството на Междусистемната газова връзка България - Сърбия“


Проект „Завършване на подготвителни дейности, необходими за начало на строителството на Междусистемната газова връзка България - Сърбия“ е одобрен за финансиране по Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020, по Процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-4.003 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за старта на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“.    

 

Основна цел: Завършване на подготвителните дейности и получаване на разрешение за строеж на Междусистемната газова връзка България – Сърбия на българска територия 

„Булгартрансгаз“ ЕАД е определен за организатор на проекта (със съгласието на Европейската комисия) за Междусистемна газова връзка България Сърбия (IBS) и бъдещ оператор на интерконектора на българска територия, с подписването на съвместна декларация относно изграждането на газовия интерконектор между енергийните министри на Република България и Република Сърбия през м. май 2018 г.

До подписването на декларацията, дейностите за реализация на IBS на българска територия са изпълнявани от Министерство на енергетиката. В този период са инициирани процедури по издаване на разрешителни за проекта и е разработена част от необходимата проектна документация, която да позволи издаването на разрешение за строеж за обекта.

Като настоящ организатор на проекта, "Булгартрансгаз" ЕАД е необходимо да завърши процедурите по издаване на разрешителни за проекта, да разработи пълния пакет проектна документация и да придобие права върху имотите, които ще бъдат засегнати от трасето на газопровода и неговите технологични площадки и т.н., като по този начин изпълни необходимите условия, за да бъдат издадени разрешения за строеж.

Основни Дейности:

Дейност 1: Извършване на спасителни теренни археологически проучвания

Дейност 2: Извършване на изменение, съгласуване и одобрение на Подробния устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) и актуализиране на регистрите на засегнатите имоти от сервитута и технологичните площадки

Дейност 3: Изработване, съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза технически проект

Дейност 4: Извършване на оценка за съответствие с основните изисквания към строежите на техническия проект

Дейност 5: Придобиване на вещни права и учредяване на сервитут

 

Обща стойност на проекта: 9 240 420,00 лв.

Общ размер на безвъзмездната помощ: 5 468 820,00 лв., от които 4 648 497,00 лв. европейско и  820 323,00 лв. национално съфинансиране.

 

Начало: 07 Октомври 2020 г.                               Край: 07 Октомври 2023 г.

 

Допълнителна информация:

Проект № BG16RFOP002-4.003-0001-С01 „Завършване на подготвителни дейности, необходими за начало на строителството на Междусистемната газова връзка България - Сърбия“ е част от мерките, предприети от „Булгартрансгаз“ ЕАД за осигуряване на финансиране за изграждането на газовия интерконектор.

Информация за обществените поръчки за дейностите по проекта може да бъде намерена в раздел профил на купувача на страницата на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Газовата връзка (IBS) има подкрепата на Европейската комисия, която включва проекта във всички одобрени до момента списъци с проекти от общ интерес (ПОИ) за ЕС.

IBS е приоритетен проект и на регионалната инициатива за газова свързаност в региона на Централна и Югоизточна Европа (Central and South Eastern Europe Gas Connectivity - CESEC).

Допълнителна информация за проекта може да бъде намерена тук.

Тази информация е предоставена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на информацията се носи от „Булгартрансгаз“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.