В изпълнение на европейските и национални нормативни изисквания, в съзвучие с добрите практики на европейския газов пазар и политиката си за прозрачност, „Булгартрансгаз” ЕАД стартира публична консултация на актуализиран проект на Десетгодишeн план за раз

В изпълнение на европейските и национални нормативни изисквания, в съзвучие с добрите практики на европейския газов пазар и политиката си за прозрачност, „Булгартрансгаз” ЕАД започва публична консултация на своя трети проект на Десетгодишен план за развит

В изпълнение на изискванията на чл. 18, пар. 3 и 4 от Регламент (ЕО) №715/2009г. „Булгартрансгаз” ЕАД стартира консултации с ползвателите на газопреносната мрежа по отношение на важните точки, за които следва да се оповестява публично информацията, посоч

Уведомление за инвестиционно предложение: Обект: „Измервателна линия високо налягане за „Черноморска газова компания“ ЕООД

„Булгартрансгаз” ЕАД има инвестиционно предложение за изграждане на подобект: „Удвояване на газопровода между км 58+524 – км 58+842.54” към обект „Преносен газопровод високо налягане и АРГС Силистра”.

„Булгартрансгаз” ЕАД има инвестиционно предложение за изграждане Изграждане на нови регулиращи и измервателни линии за ,,Лукойл Нефтохим Бургас” АД и Приемна камера на Газопроводно отклонение /ГО/ Бургас към обект: Газорегулираща станция /ГРС/ Бургас.

„Булгартрансгаз” ЕАД Ви информира, че на основание чл. 26

Във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката, „Булгартрансгаз“ ЕАД

Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов ще даде пресконференция

"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД публикува обява за подаване на оферти за предоставяне на финансова услуга “Платежни и свързани услуги, т.е. откриване и управление на разплащателни сметки в лева, евро и щатски долари”, както и услугата “Откриване и администриране на