EIC кодове се издават и администрират от Централното бюро за издаване на кодове EINTSO-E (CIO) и/или Местни бюра за издаване на EIC кодове (LIOs).

Статус на Местно бюро за издаване на EIC кодове в Република България притежават:

  • „Булгартрансгаз“ ЕАД – отговаря за издаване на EIC кодове, отнасящи се към пазара на природен газ; и
  • „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО) ЕАД – отговаря за издаване на EIC кодове отнасящи се към пазара на електроенергия.

За получаване на EIC код е необходимо да:

  • Свалите и попълните следната Форма за заявка;
  • Изпратите попълнената, подписана и подпечатана заявка на адрес:

„Булгартрансгаз“ ЕАД
Бул. „Панчо Владигеров“ №66
ж.к. Люлин-2
София 1336

Заявките за издаване на идентификатори за юридически лица – EIC тип (X), трябва да бъдат придружени от копие на валидно удостоверение за актуално състояние и копие от ЕИК / Булстат на заявителя.

За повишаване ефективността на процеса по издаване на кодовете, Ви молим да изпратите сканирано копие на посочените по-горе документи (попълнената, подписана и подпечатана форма, копие на валидно удостоверение за актуално състояние и копие от ЕИК / Булстат) на email адрес: lio(at)bulgartransgaz.bg

Кодовете с международно значение се верифицират от централното бюро за издаване на EIC кодове – ENTSO-E.

Срокът за отговор е до 3 седмици от получаване на заявката.

В случай на необходимост, представител на местното бюро за издаване на кодове ще се свърже с Вас.

Като заявявате и/или използвате EIC кодове, Вие се съгласявате с условията на Указанията за използване на EIC схемата за кодиране (Energy Identification Coding Scheme).

EIC кодове тип X се издават само на организации, които не притежават EIC код тип X, т.е. срещу предоставения от пазарния участник номер по ДДС няма регистриран друг EIC код тип X.

 

EIC КОДОВЕ И REMIT

Във връзка с изискванията на член 9(4) от Регламент (ЕС) №1227/2011 (REMIT), участниците на пазара, посочени в параграф 9(1) от Регламент (ЕС) №1227/2011, следва да бъдат регистрирани в националния регулаторен орган/Централния европейски регистър на пазарните участници (ACER CEREMP), преди да извършат сделка, която трябва да бъде докладвана на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) №1227/2011.

За повече информация относно изискванията за регистрация като пазарен участник и достъп до портала за регистрация, използван от българския национален регулаторен орган, моля посетете Интернет страниците на ACER CEREMP и КЕВР.

Във връзка с изискванията на член 10(2) от Регламент (ЕС) №1348/2014 и ACER Decision 01-2012, регистрацията на участниците на пазара в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 трябва да бъде съпроводена от EIC, който следва да бъде използван за целите на докладването по REMIT.

Задължително е EIC кодът, използван за регистрацията на пазарния участник в Европейския регистър, да съответства на EIC кода, въведен в регистрационните форми за достъп до платформата за резервиране на капацитет RBP и платформата за търговско диспечиране CDP на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

 

На 1 март 2021 г. ACER въведе валидационни правила за проверка на докладваните данни за пренос на природен газ и електрическа енергия.

Новите правила проверяват дали в докладваните данни за транзакции за разпределение на капацитет EIC кодът, използвани за идентификация на мрежови ползвател, участващ в сделката, съвпада с EIC кода, предоставен от пазарния участник при регистрирането си в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 в Централния европейски регистър на пазарните участници. 

След активиране на правилата, всички докладвани записи, съдържащи EIC кодове за идентификация на пазарни участници, които не присъстват ACER CEREMP, биват отхвърляни от ARIS (ACER REMIT Information System).