О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г. Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г., бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

 

„БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

гр. София 1336, п.к. 3, ж.к. „Люлин” 2, бул. „Панчо Владигеров” № 66

 

УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Изграждане на нова измервателна линия за присъединяване на клиент „Каолин“ ЕАД гр. Дулово и преустройство на изходен колектор на съществуващи регулиращи линии“.

 

Лица за контакт от страна на Възложителя:

 

инж. Петя Богатинова, ръководител сектор „Екология“, тел. 02/ 939 62 62; e-mail: Petia.Bogatinova@bulgartransgaz.bg

и

инж. Борислав Чаушев, еколог, тел. 02/ 939 65 43; e-mail: Borislav.Chaushev@bulgartransgaz.bg

 

При проявен интерес, писмени становища и мнения се приемат в Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе, на адрес: гр. Русе, 7000, „Придунавски булевард” № 20, п. к. 26.

С уведомлението може да се запознаете на следния линк.

 

04.11.2022г.