Във връзка с публикуваната от Дружеството покана за подаване на оферти за предоставяне на финансова услуга “Финансиране“, т.е. банково финансиране под формата на кредит за инвестиционни разходи, съгласно Покана № БТГ 24-00-397/ 08.02.2021 г., "Булгартрансгаз" ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че допълнителна информация по процедурата ще бъде качена в информационен пакет, достъп до който ще имат всички финансови институции, изпратили попълнена и подписана Декларация за конфиденциалност /Приложение 4 към Покана № БТГ 24-00-397/ 08.02.2021 г./

Също така, правим следното разяснение по т. 1.4 и т. 1.8 от Покана БТГ № 24-00-397/08.02.2021 г.:

Независимо от записаното в т. 1.4 от Поканата, участниците в процедурата могат да предложат лихвен процент по предложеното финансиране, представляващ съвкупност от 1-месечен EURIBOR* + марж, като  предложеният марж не следва да надвишава 2.5% на годишна база за всяка отделна година. Участниците, предложили лихвен процент, представляващ съвкупност от 1-месечен EURIBOR* + марж няма да бъдат дисквалифицирани. Предложеният марж следва да включва всички такси и комисионни.

Независимо от записаното в т. 1.8 от Поканата, участниците в процедурата могат да предложат лихвен процент по предоставеното обезпечение в американски долари, представляващ съвкупност от 1-месечен LIBOR** + марж. Участниците, предложили лихвен процент, представляващ съвкупност от 1-месечен LIBOR** + марж няма да бъдат дисквалифицирани.

За целите на оценяването, при подаване от участник на оферта с лихвен процент, представляващ съвкупност от 1-месечен EURIBOR* + марж по предложеното финансиране, или съответно лихвен процент, представляващ съвкупност от 1-месечен LIBOR* + марж по предоставеното обезпечение в американски долари, ще се оценява само предложения Марж.

Забележка: *в случай, че EURIBOR/ LIBOR е отрицателен, ще се смята, че е равен на 0 (нула).

** маржът за годишната лихва върху предоставеното обезпечение трябва да е с положителна стойност.