"Булгартрансгаз" ЕАД  публикува покана за подаване на оферти за предоставяне на банково финансиране под формата на кредит за финансиране на инвестиционни разходи на „Булгартрансгаз“ ЕАД във връзка с Проект от Общ Интерес за Европейския съюз (ПОИ) 6.8.3. Междусистемна реверсивна газова връзка България–Сърбия (IBS)“.

В рамките на процедурата "Булгартрансгаз" ЕАД има за цел да набере финансиране в размер на 49 млн. евро със срок на изплащане 6 години. Средствата ще бъдат използвани за финансиране и рефинансиране на разходи по сключен договор No 5380/ 05.05.2020 г. за изпълнение на „Инвестиционно проектиране – фаза работен проект, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия”.

„Булгартрансгаз“ ЕАД предоставя държавна гаранция за гарантиране на задълженията,  съгласно изискванията от Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане.

С решение № 374/08.06.2022 г. Министерският съвет e одобрил проекта на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., предвиждащ възможност за издаване на държавна гаранция по заемни споразумения за инвестиции на „Булгартрансгаз“ ЕАД. ЗИД на Закона за държавния бюджет е обнародван в Държавен вестник- бр.52 от 05.07.2022г.

Съгласно чл. 70а на изменения Закон за държавния бюджет в рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да издава държавни гаранции по нови заемни споразумения за инвестиции на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в общ размер до левовата равностойност на 382 млн. евро при спазване на законодателството в областта на държавните помощи. Заемите за „Булгартрансгаз“ ЕАД, за които е предвидено издаване на държавни гаранции, включват 49 071 661 евро във връзка с Проект от общ интерес 6.8.3. Междусистемна газова връзка България – Сърбия.

В допълнение на 1.11.2022 с решение № 857 Министерския съвет е одобрил проекта на Закон за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 год. Според приетия закон, Министерския съвет може да издава държавни гаранции по предвидените в чл. 70а на ЗДБРБ за 2022 г. заемни споразумения, които не са реализирани в рамките на бюджетната 2022 год., до приемането на ЗДБРБ за 2023 год., но не повече от три месеца. В този срок не се включва времето през което няма избрано Народно събрание.

В процедурата могат да подадат оферти Търговски банки, Международни финансови организации, опериращи на територията на България на база сключени и ратифицирани междуправителствени споразумения и спогодби и Правителствени фондове да подадат оферти за финансиране на проекта.

Срокът за представяне на офертите за участие в процедурата е до 17:00 часа на 09.12.2022 г.

Поканата заедно с приложенията към нея можете да свалите тук.

Приложенията в word може да свалите тук.